Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec

Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2010 – 2015

Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
Numer umowy: UDA-RPSW.04.02.00-26-220/08-00.
Lokalizacja: Rudka Bałtowska, Bałtów, Skarbka, Pętkowice, Pętkowice Kolonia (całe miejscowości), oczyszczalnia ścieków (Skarbka, działki nr ew. 538/2, 539/2, 541).
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów

Koszty całkowite projektu: 14 273 916,18 zł, dotacja 6 946 427,80 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

Tytuł projektu: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Bałtów - V etap, oraz przebudowa z nadbudową stacji wodociągowej - budowa zbiorników wyrównawczych w Wólce Bałtowskiej.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Numer umowy: 00059-6921-UM1300061/09.
Lokalizacja: Bałtów, Okół, Michałów, Skarbka, Wólka Pętkowska Kolonia, Wólka Bałtowska, Maksymilianów, Lemierze, Bałtów.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.

Koszty całkowite projektu: 3 513 280,84 zł, dotacja 1 804 736,20 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej Nr 000051T (nowy numer 306001T) Ulów – Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi  i gminnymi w km 0+000,00 oraz 2+216,61.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.
Numer umowy: UDA-RPSW.03.02.00-26-408/08-00.
Lokalizacja: Ulów – Wólka Pętkowska.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów

Koszty całkowite projektu: 3 182 756,79 zł, dotacja 1 909 654,07 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

Tytuł projektu: Super Dzieci – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie, poddziałanie: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Numer umowy: UDA-POKL.09.01.01-26-031.
Lokalizacja: Bałtów, Okół.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
Koszty całkowite projektu: 1 037 089,00 zł, dotacja 1 016 089,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

Tytuł projektu: Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie, poddziałanie: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Numer umowy: UDA-POKL.09.01-26-008/12-02.
Lokalizacja: Bałtów, Okół.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów/Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie, Bałtów 43, 27-423 Bałtów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw”, Bałtów 32/2A, 27-423 Bałtów.

Koszty całkowite projektu: 1 008 000,00 zł, dotacja 856 800,00 zł.

Tytuł projektu: „Wspólna sprawa”.

Zadanie realizowane przez GOPS w Bałtowie w latach 2010-2014 w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy społecznej.

Koszt całkowity projektu: 671 358,00 zł, dotacja 600 349,95 zł.

Tytuł projektu: Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w miejscowości Okół.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.
Numer umowy: 00034-6922-UM1300041/09.
Lokalizacja: Okół, działki nr ew. 786/2, 7572/2, 7533.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
Koszty całkowite projektu: 646 508,10 zł, dotacja 403 305,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

 

Tytuł projektu: Zakup zestawu asenizacyjnego oraz zakup i montaż zespołów prądotwórczych do stacji ujęcia wody w Bałtowie i Wólce Bałtowskiej oraz przepompowni ścieków w Bałtowie i Rudce Bałtowskiej.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Numer umowy: 00250-6921-UM1300237/14.
Lokalizacja: Bałtów (działka nr ew. 1910/4), Wólka Bałtowska (działka nr ew. 434/2), Bałtów (działka nr ew. 1016/5), Rudka Bałtowska (działka nr ew. 246).
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
Koszty całkowite projektu: 497 535,00 zł, dotacja 303 375,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

 

Tytuł projektu: Remont budynku remizy strażackiej w Lemierzach, remont świetlicy wiejskiej w Rudce Bałtowskiej oraz zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w Wólce Bałtowskiej.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Nr projektu: UM13-6930-UM1330430/14.
Lokalizacja: Lemierze (działki nr ew.117/2, 118/2), Rudka Bałtowska (działka nr ew. 250), Wólka Bałtowska (działka nr ew. 428).
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
Koszty całkowite projektu: 319 961,91 zł, dotacja 209 496,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

 

Tytuł projektu: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Projekt realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa. Jego celem było podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w urzędzie, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów.

Koszty całkowite projektu (Gmina Bałtów): 285 487,48 zł, dotacja 235 593,37 zł.

 

Tytuł projektu: Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w miejscowości Bałtów.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Nr umowy: 00298-6922-UM1300251/14.
Lokalizacja: Bałtów, (działka nr ew. 970).
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.

Koszty całkowite projektu: 207 101,90 zł, dotacja 126 281,00 zł UE oraz 50 000,00 zł partner projektu (Stowarzyszenie „Delta”).

Tytuł projektu: Bawię się i uczę.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie, poddziałanie: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Numer umowy: UDA-POKL.09.01.01-26-078/13-00.
Lokalizacja: Wólka Bałtowska, Okół.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
Koszty całkowite projektu: 174 513,00 zł, dotacja 174 513,00zł.

Tytuł projektu: Wielki – mały człowiek.

Oznaczenie funduszu: : Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie, poddziałanie: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-26-309/10-00.
Lokalizacja: Bałtów, Okół.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.

Koszty całkowite projektu: 119 877,50 zł, dotacja 119 877,50 zł.

Tytuł projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Projekt realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.
Koszty całkowite projektu (Gmina Bałtów): 85 967,67 zł, dotacja 65 084,97 zł.

Tytuł projektu: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Bałtowska Kolonia.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Numer umowy: 00396-6930-UM134063710.
Lokalizacja: Wólka Bałtowska Kolonia (działka nr ew. 470).
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
Koszty całkowite projektu: 43 906,24 zł, dotacja 24 987,29 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

 

Tytuł projektu: Moje miejsce – zagospodarowanie placu pod kątem rekreacyjno – sportowym w miejscowości Okół.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Numer umowy: 00556-6930-UM1341018/11.
Lokalizacja: Okół (działka nr ew. 6930/2).
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
Koszty całkowite projektu: 28 651,45 zł, dotacja 16 500,44 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

 

Tytuł projektu: Zakup strojów ludowych i instrumentu muzycznego dla zespołu ludowego Bałtowianie.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Numer umowy: 00030-6930-UM1340170/10.
Lokalizacja: Bałtów.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.

Koszty całkowite projektu: 24 105,63 zł, dotacja 14 999,20 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap.

 

Tytuł projektu: Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Okole.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Numer umowy: 00212-6930-UM1340166/10.
Lokalizacja: Okół (działka nr ew. 6930/2).
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
Koszty całkowite projektu: 18 130,88 zł, dotacja 10 579,89 zł.

Tytuł projektu: Wsparcie i promocja twórczości ludowej i folklorystycznej w Gminie Bałtów.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Numer umowy: 00341-6930-UM1340624/10.
Lokalizacja: Bałtów.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
Koszty całkowite projektu: 11 295,24 zł, dotacja 6 546,24 zł.

Tytuł projektu: Zakup strojów ludowych dla „Małych Bałtowian”.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Numer umowy: 00637-6930-UM1341029/11.
Lokalizacja: Bałtów.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.

Koszty całkowite projektu: 6 484,32 zł, dotacja 4 199,91 zł.

Tytuł projektu: Tradycyjne rzemiosła – warsztaty i wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bałtów.

Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Działanie, poddziałanie: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Numer umowy: 01241-6930-UM1341912/13.
Lokalizacja: Okół.
Wnioskodawca i adres wnioskodawcy: Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
Koszty całkowite projektu: 4 634,20 zł, dotacja 3 206,29 zł.

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com