Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec

Zespół Interdyscyplinarny

Od 24 czerwca 2011 roku na terenie Gminy Bałtów funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Bałtów nr 89/2011 z dnia 24 czerwca 2011r.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Do głównych zadań ZI należą m.in.: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie gminy Bałtów wchodzą następujące osoby:

 1. Robert Ambrozik (dzielnicowy)
 2. Barbara Kurek (pielęgniarka środowiskowa)
 3. Barbara Pasik (pracownik socjalny)
 4. Wojciech Sudnik (kurator sądowy)
 5. Elżbieta Walas-Lucenko (nauczyciel)
 6. Piotr Wyroda (przedstawiciel GKRPA)

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w sposób cykliczny w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie, Bałtów 32.

Prace Zespołu koordynuje Przewodniczący Zespołu. Zespół Interdyscyplinarny lub Przewodniczący Zespołu mogą powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. Zadania Zespołu realizowane są m.in. w ramach procedury "Niebieskie Karty", która uruchamiana jest w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie. Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".
Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" są jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy, osoby będące świadkami przemocy domowej proszone są o ich zgłaszanie do ww. podmiotów lub Zespołu Interdyscyplinarnego.

Poradniki dedykowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz przydatne linki:

TELEFONY ZAUFANIA

"Niebieska Linia" - Ogólnopolski Telefon dla ofiar Przemocy w Rodzinie: 801-120-002

Całodobowy, bezpłatny telefon zaufania dla osób w kryzysie: 195 25

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com