Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
GOPS - Zespół interdyscyplinarny
 
 

Zespół interdyscyplinarny

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gminy zobowiązane są do tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 3) Policji; 4) oświaty; 5) ochrony zdrowia; 6) organizacji pozarządowych; 7) kuratorzy, a także mogą wchodzić 8) prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wyżej określone, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest przede wszystkim integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
 

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Gminny Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bałtów

Zespół Interdyscyplinarny na terenie Gminy Bałtów funkcjonuje od 24 czerwca 2011roku. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zostali powołani przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie gminy Bałtów w składzie:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Aneta Czerwonka
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Eugenia Kołodziej
 3. Policja – Szymon Dunal
 4. Szkoła Podstawowa w Bałtowie – Edyta Rabsztyn
 5. Zespół Opieki Zdrowotnej -  Anna Mroczek
 6. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Agnieszka Kwaśniak

 

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i procedura „Niebieskie Karty”

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w sposób cykliczny w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie.

Prace Zespołu koordynuje Przewodniczący Zespołu. Zespół Interdyscyplinarny może  powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach.

Zadania Zespołu realizowane są m.in. w ramach procedury "Niebieskie Karty", która uruchamiana jest w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie. Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" są jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy, osoby będące świadkami przemocy domowej proszone są o ich zgłaszanie do ww. podmiotów lub przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Przydatne linki:

www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 
TELEFONY ZAUFANIA

"Niebieska Linia" - Ogólnopolski Telefon dla ofiar Przemocy w Rodzinie: 800-120-002

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

Całodobowy, bezpłatny telefon zaufania dla osób w kryzysie: 195 25

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

 
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com